Skuddpremie – utslag av et foreldet og feilslått natursyn

black winged crow on grass field

Flere kommuner har innført skuddpremie på små rovdyr og kråkefugler.  Ytterligere to kommuner har i sommer lagt ut forslag til skuddpremie på høring.

Men erfaringer og forskning viser at skuddpremie nytter lite.

Ifølge Finnmarkseiendommen hadde uttak av 600 rødrev over en 4 års-periode på Varangerhalvøya i forbindelse med et fjellrevprosjekt ingen målbar effekt på rypebestanden:

http://www-old.fefo.no/no/jakt/Sider/FeFo-kan-ikke-innf%C3%B8re-skuddpremie.aspx

Fremstillingen av kråker som medvirkende årsak til nedgang i bestander av andre arter tilbakevises av en rekke studier.

Kråkebestanden har ifølge ornitologer vært stabil i Skandinavia de siste hundre årene, mens bestanden av bl.a. viper har gått kraftig tilbake i takt med intensiveringen av jordbruket. Dette viser at man må lete etter årsaken til tilbakegangen for vipa andre steder enn i kråkebestanden. Rapporten «European Union Management plan 2009-2011» peker på at nedgangen i vipas ungeproduksjon helt eller delvis er forbundet med intensiveringen i jordbruket, og konkluderer med at intensivt jordbruk utgjør en høy trussel mot vipa:

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Scaup%20EU_MP.pdf

Prosjektet «Kameraovervåkning av hønsefuglreir» (Trøndelag og Hedmark 2010-2012) viser at kråker har en svært lav predasjon på reir, tilsvarende den som gjelder for løse hunder:

http://www.viltkamera.no/wp-content/Arbeidsnotat-253_Kameraprosjekt_2012.pdf

Forskere ved Percy Fitzpatrick Institute of Ornothology i Cape Town samlet mer enn 40 studier av kråkefugler og deres effekt på andre arter. De fant at i 81 % av tilfellene hadde kråkefugler ingen negativ effekt på bestandene og produktiviteten hos andre arter. I de tilfellene der de hadde effekt, var det mer på produktivitet uten å påvirke bestandene, og med liten langsiktig effekt. Konklusjonen var at om kråkene fjernes vil det ikke bli større bestander av andre arter:

https://io9.gizmodo.com/1674731034#!

Undersøkelser viser at en del av den norske hekkebestanden av kråker trekker sørover kontinentet og til de britiske øyer om høsten. På samme måte trekker kråker helt fra Russland mot vest og sørvest om vinteren, for å finne snøfrie områder langs kysten. Kråkene som skytes i Norge i vinterhalvåret, og som det betales skuddpremie på, kan derfor være kråker fra andre deler av Europa som ikke hekker i Norge.

Mink er en innført art, men med jakttid hele året er det ikke nødvendig å øke presset på arten i form av skuddpremie.

Skuddpremie medfører ikke bare økt jaktpress, men også økt fare for skadeskyting og forringet status for artene som urettmessig utpekes som «skadedyr». Skuddpremie for å redusere arters naturlige predasjon bidrar mest til å avlede oppmerksomheten fra andre tiltak som kunne gitt positiv effekt.

Skuddpremie er utslag av et foreldet syn på dyr og natur, der arter som har naturlig tilhold i norsk fauna forfølges med det mål å ta livet av flest mulig individ, ofte i den hensikt å øke jegernes jaktutbytte.

Effektiv beskyttelse av trua arter kan best oppnås gjennom redusert jakt og storskala bevaring av artenes leveområder, ikke ved å ta livet av dyr som hører til i naturen. Det bør ellers ikke være en kommunal oppgave å premiere jegere for å ta livet av dyr som de har egeninteresse av å fjerne.  I forhold til husdyrhold bør beskyttelse av nyfødte lam om våren være en selvfølge.

Alle arter har sin plass i naturen og alle dyr har egenverdi – dette bør det tas hensyn til i artsforvaltningen.

https://www.an.no/debatt/natur/jakt/skuddpremie-uetisk-og-feilslatt/o/5-4-812963

Dyrenes Rett har sendt brev til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene i landet med henvisning til studiene som er nevnt ovenfor.

Dønna kommune og Harstad kommune ønsker å innføre skuddpremie på mink, kråke og ravn.   Høringsfristen er 01.08.2018 for Dønna kommune og 15.08.2018 for Harstad kommune, for de som ønsker å svare på høringene.  Sakens dokumenter kan lastes ned fra kommunenes hjemmeside:

http://www.donna.kommune.no/forslag-til-forskrift-om-skuddpremie-paa-kraake-ravn-og-mink-i-doenna-kommune.6127505-176488.html

https://www.harstad.kommune.no/cppage.6132531-452768.html