Anmeldelser

Anmelder ulovlig jakt på grågås

Grågjess ulovlig jakt

20 gjess med bryststykket skåret ut ble funnet i sjøen ved Sandvika i Frøya kommune 27. juli, dagen etter at tidligjakta startet. Fuglene var skutt innenfor friområdene der jakt ikke er tillatt, og der grågjessene frem til ordinær jakttid etter reglene skal få leve i fred med ungene sine.

Folk har hørt skudd i områder der det ikke er tillatt å jakte. Det er blitt observert en pickup med jegere som skyter vilt mot grågjess. Dyrenes Rett anmelder saken og utlover dusør på 2000 kroner for tips som kan føre til at gjerningspersonene blir tatt.

Jakt i friområdene under tidligjakt på grågås kan føre til at gjessene starter høsttrekket for tidlig, før ungene er nok utviklet og de voksne fuglene er i kondisjon etter fjærfellingen til å klare trekket. Det utsetter fuglene for unødige lidelser, i strid med dyrevelferdsloven. Et fremskyndet høsttrekk kan føre til at grågåsa vender tidligere tilbake om våren for å rekke å fullføre hekkingen. Det kan gi økte skader på nyspiret eng og føre til mer skadefelling, som tidlig jaktstart i prinsippet skal forhindre.

Skyting inn i flokk strider mot jaktetiske regler. Det er anslått at en slik jakt fører til at minst en fugl skadeskytes for hver fugl som felles.

Dumping av skutte gjess i sjøen og ellers i naturen gir stor fare for blyforgiftning hos andre dyr som spiser av kadavrene. Dette kan ramme mange arter.

Anmelder ulovlig fjerning av fiskemåkeegg

Måke. .

I flere år er det blitt fjernet fiskemåkereir med og uten egg på taket av Rundvannet Borettslag i Tromsø. Det samme skjedde i år – i løpet av to netter i juni ble to reir av fiskemåke plyndret. Dyrenes Rett har anmeldt saken. Folk må respektere måkenes rett til å verne om sine egg og unger.

Måkeparene hadde ruget på eggene i nærmere 3 uker uker da eggene ble borte i løpet av natta. Det var ingen rester av eggeskall i reirene, så det tyder på at det ikke var rovfugl som var på ferde.

Dette er klart lovbrudd og faunakriminalitet. Er det først etablert hekking på taket er det ikke lov å fjerne verken reir eller egg. Naturmangfoldloven setter forbud mot unødig skade på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi.

Måkene sliter som følge av dårlig næringstilgang i havet, forstyrrelser i skjærgården og mink og andre rovdyr som vanskeliggjør hekkingen. Derfor trekker de inn til byene, der det er tilgang på matavfall og der hustak fungerer som en trygg øy.

Fiskemåken er totalfredet og oppført på Norsk rødliste som nær truet. Bestanden har gått tilbake med 80 prosent i Skagerak, og det antas at det for hele Norge har vært en bestandsnedgang på 15-30 % siden 1990.  https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/3681

Tomt måkereir på taket av borettslaget

Måkereir.

Ulovlig jakt på hjort anmeldes

selective focus photography brown doe

Photo by Darrel Und on Pexels.com

I oktober 2018 ble det funnet to hardt skadde dyr, en kolle og en kalv, i nærheten av Melandsjø i Hitra kommune.  Undersøkelser viste at dyrene var skutt med et småkalibret våpen som er ulovlig å benytte på hjortedyr.

IwAR17NpIgtkficfEKKxO79UiU3kAT

Dyrene var skutt i hals- og kjeveregion, og kjevepartiet var sterkt infisert på begge dyrene.  Kalven hadde knusingsskader i kjeven.  Ingen av dyrene var i stand til å ta til seg mat.  De var sterkt medtatte etter å ha gått lenge med store lidelser, kolla sannsynligvis i over en måned.

Dyrenes Rett anmelder den ulovlige jakten som er brudd på viltloven og flere bestemmelser i dyrevelferdsloven.  Dette er grov og avskyelig dyremishandling som bør føre til etterforskning og strenge reaksjoner dersom den skyldige blir tatt.

Hundeklubber anmeldt for ulovlig utsetting av fasaner og rapphøns

 

bird colorful wildlife exotic

Photo by Pixabay on Pexels.com

Fasaner og rapphøns er i flere år blitt satt ut ulovlig, uten godkjenning fra miljømyndighet og etter den siste lovlige dato for utsetting, som er 20. juli. Det er brudd på flere bestemmelser i dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven.

Datogrensen er satt av dyrevelferdsmessige hensyn, for at fuglene skal ha et minimum av tid til å lære å klare seg i naturen før vinteren.  Fugler som blir satt ut for sent lider en langsom død av frost, sult og feilernæring, eller de blir tatt av rovdyr.

https:////www.nrk.no//vestoli//xl//ien-store-fasanaakten-1.138117-4

Det har også kommet frem at det foregår ulovlig trening på innestengte fugler og at fuglene gjøres svimle før de settes ned på bakken, slik at hundene lettere kan trenes på dem.

https:////www.nnrk.nno//vesfold//varsler-om-ulovlgg-hundetrengng-pa-gnnestengte-fugler-..n.4022/62

Dyrenes Rett anmeldte i juni 2018 flere hundeklubber og en jegerforening for den ulovlige virksomheten, og jobber for et generelt forbud mot utsetting av fugler for jakthundtrening.

https://www.nrk.no/vestfold/anmeldt-etter-nrk-avsloring-1.14014087

Jaktleder anmeldt for oppfordring til ulovlig jakt

animal beak colors daylight

Photo by freestocks.org on Pexels.com

Jegerne i Kautokeino er de eneste i landet som har tillatelse til å jakte på ender om våren.  Men i protest mot at jakta er begrenset til 150 ender har leder i samisk fangst- og utmarksforening anmodet sine medlemmer om å jakte slik de tradisjonelt har jaktet om våren. Dette innebærer blant annet jakt på rødlista fuglearter.

https://www.nrk.no/sapmi/leder-i-jegerforening-oppfordrer-til-a-bryte-loven-under-andejakta-1.14061400

All jakt skal utøves innenfor gjeldende regelverk, og oppfordring til straffbar handling er i strid med straffelovens § 183.

Dyrenes Rett anmeldte i mai 2018 oppfordringen til ulovlig jakt. En jaktkultur der regelverket ikke respekteres kan få store konsekvenser både for enkeltdyr og arter. Det er viktig å stoppe personer som agiterer for straffbare handlinger, og på den måten forebygge en utvikling mot aksept for kollektive lovbrudd og manglende respekt for lovverket generelt.

https://www.nrk.no/sapmi/dyrenes-rost-anmelder-to-personer-for-oppfordring-til-ulovlig-andejakt-1.14068551

Bonde anmeldt for vanstell av sauer

DSCN0439

Dyrenes Rett anmeldte i januar 2018 en bonde for å ha holdt to sauer innestengt i en mur uten tak over hodet i omtrent 2 måneder.

Sauene stod under åpen himmel, uten mulighet til å søke ly for snø og regn, og de hadde ikke et tørt sted å ligge. Vannet var bunnfrosset da bildene ble tatt.

Mattilsynet ble kontaktet og bonden fikk etter hvert pålegg om å bygge tak over deler av muren slik at sauene fikk ly, og senere ble han pålagt å ta sauene i hus.

Folkepark anmeldt for vingestekking av ender

And . . .

FOTO:  NINA JONSSON

Dyrenes Rett anmeldte i januar 2018 Folkeparkens Venner i Askim for angivelig å ha satt ut en flokk på 9 vingestekka ender i parken.  Det ble opplyst av Folkeparkens Venner at endene var kjøpt ferdig vingestekket av en oppdretter og at vingestekkingen var permanent, det vil si at vingenes ytre ledd var fjernet.

Vingestekking fratar fuglene naturlig flygeadferd og fluktadferd, og fuglene vil ikke kunne forflytte seg i forbindelse med næringssøk eller naturlig trekk.  De 9 endene ble til slutt skutt i forbindelse med en ulykke der en gutt gikk gjennom isen og druknet.

Politiet etterforsket saken men kom til at endene ikke var vingestekket, men var av en tung rase som ikke kunne fly.

https://www.smaalenene.no/lokale-nyheter/folkeparkens-venner/askim/anmelder-forening-og-oppdretter-etter-at-endene-i-parkdammen-ble-avlivet/s/5-38-442237

Godseiere anmeldt for hensetting av tamender i hjelpeløs tilstand

and..
FOTO:  NINA JONSSON

Cappelen skoger og Løwenskiold-Fossum har årlig importert tusenvis av andunger fra Sverige til jaktformål.  Dette er oppdrettsfugler som settes ut som foreldreløse unger og gjøres avhengig av mat fra mennesker.  De fôres frem til og gjennom jakta, deretter må de klare seg selv.

Vitenskapskomiteen viser til at dødeligheten for de utsatte oppdrettsendene er høyere enn hos ville ender.  De dør av frost, sult, feilernæring og fordi de blir tatt av rovdyr.

Flere steder i Telemark har overlevende ender etter  godseierjakta slått seg til og skapt kaos med sin sultne adferd.

https://www.nrk.no/telemark/godseierens-ender-skaper-kaos-i-bygda-1.13735296

Mattilsynet ble kontaktet om de sultne endene, men viste til at det er dyreeiers ansvar å ta vare på egne dyr.  Men godseierne fraskrev seg ansvaret og hadde ingen interesse av endene etter at jakta var over.

Dyrenes Rett anmeldte i november 2017 godseierne for ikke å ta vare på egne dyr og hensette dem i hjelpeløs tilstand.

http://www.varden.no/kjop-tilgang?aId=1.2197323

Flere organisasjoner klaget på utsettingen av oppdrettsender. Miljødirektoratet tok klagene til følge og stoppet importen.

https://www.adressa.no/nyheter/innenriks/2017/12/19/Slutt-p%C3%A5-import-av-stokkender-til-jakt-15778651.ece

Mattilsynet anmeldt for lidelser påført reinsdyr i Nordfjella

nature animal outside plants

Photo by Pixabay on Pexels.com

Dyrenes Rett og Miljøvernforbundet anmeldte hver for seg i november 2017 Mattilsynet for brudd på dyrevelferdsloven under nedslaktingen av villrein i Nordfjella, der helikopter og snøscootere ble satt inn i jakta.

http://www.nationen.no/nyhet/dyrevernorganisasjonen-dyrenes-rost-anmelder-mattilsynet-for-villrein-nedslaktingen/

I februar 2018 gikk Miljøvernforbundet og Dyrenes Rett sammen om å anmelde Mattilsynet på nytt etter omfattende brudd på dyrevelferdsloven under jaging og påskyting av flyktende reinsdyr fra snøscootere og helikopter.  I tillegg ble det brukt grovkalibrede våpen med særlig høy utgangshastighet.  Når disse brukes til å skyte dyr fra helikopter og på dyr i bevegelse øker risikoen for skadeskyting, gjennomskyting med påfølgende treff av andre dyr i flokk, rikosjettering, osv.

Under nedslaktingen ble det oppdaget tragiske følger av et merkeprosjekt på villrein i regi av Mattilsynet og Norsk institutt for naturforskning.  Dyrenes Rett anmeldte de ansvarlige.

https://www.adressa.no/nyheter/innenriks/2018/01/29/Anmeldes-for-%C3%A5-ha-p%C3%A5f%C3%B8rt-reinsdyr-store-lidelser-15985330.ece

Ikke uventet ble begge anmeldelsene henlagt, med påstand om at ingen straffbar handling var begått.

Mann anmeldt for mishandling og drap av 7 valper

Valper

En mann i Bergen ble i oktober 2017 dømt til 21 dager betinget fengsel og forbud mot å ha hund i 5 år for på grovt vis å ha mishandlet en dachsvalp så den døde av skadene.  Det kom frem i rettssaken at han hadde gjort det samme med flere andre valper.

http://sydvesten.no/nyheter/2017/10/05/loddefjordmann-doemt-for-aa-ha-mishandlet-hund-til-doede/

Dommen ble påklaget til Statsadvokaten, og Dyrenes Rett startet i den forbindelse en underskriftskampanje og samlet inn over 30.000 underskrifter til støtte for kravet om at saken måtte tas opp på nytt. Men Statsadvokaten stadfestet dommen.

Det viste seg at mannen i løpet av en 3-års periode hadde kjøpt 8 dachsvalper.  En av dem overlevde etter å ha blitt levert til en dyreklinikk med bruddskader og tatt hånd om av veterinær.  De øvrige 7 valpene døde etter noen uker eller måneder hos mannen.

Dyrenes Rett anmeldte mannen for de øvrige 7 tilfellene av mishandling, etter å ha innhentet all informasjon og dokumentasjon som fantes på valpene.  Anmeldelsen ble dessverre henlagt uten etterforskning, med begrunnelse i at saken var avsluttet.

Pelsdyroppdretter anmeldt for brudd på dyrevelferdsloven og forskrift om hold av pelsdyr

Mink med sår

FOTO:  NETTVERK FOR DYRS FRIHET

Under et tilsyn av Mattilsynet i oktober 2017 ble det funnet flere alvorlig skadde dyr hos en pelsdyroppdretter i Rogaland.  Ingen av dyrene var plassert i sykebur slik forskriften krever.  Mattilsynet fattet straksvedtak og avlivet en mink under tilsynet for å hindre videre lidelse.

I 2013 avdekket Nettverk for dyrs frihet svært kritikkverdige forhold på den samme farmen – blant annet flere minker med store, ubehandla bittsår.  Som følge av at de tok seg inn i farmen for å dokumentere ble de dømt til å betale pelsdyroppdretteren en erstatning på over en halv million kroner.  Pelsdyroppdretteren fikk ingen straff.

Nettverk for dyrs frihet og Dyrenes Rett gikk sammen om å anmeldele pelsdyroppdretteren på bakgrunn av nye funn av skadde dyr i 2017.

Os kommune anmeldt for brutal avliving av svanen «Havnesjefen»

Svane. .

FOTO: NINA JONSSON

Natt til 3. august 2017 ble svanen «Havnesjefen» fanget inn av Os kommunes ettersøksring og slått i hjel.  Bakgrunnen for avlivingsvedtaket var flere episoder der svanen hadde forsvart sitt territorium og sin familie mot mennesker – som en følge av at han selv var blitt plaget og trakassert gjennom mange år.

Dyrenes Rett var en av flere parter som anmeldte det brutale drapet på svanen, som utvilsomt var brudd på dyrevelferdsloven og forskrift om avliving av dyr.  En voksen svane kan veie inntil 14 kilo.  Det er ikke forsvarlig eller i henhold til loven å slå i hjel et så stort dyr.  Forskrift om avliving av dyr setter en øvre grense på 3 kilo for å avlive fjørfe med slag mot hodet og påfølgende nakketrekk.

Reaksjonene var svært sterke etter drapet på svanen.  Mange mennesker over hele landet hadde engasjert seg for å redde ham og sørge for at han og familien hans kunne få leve videre på et tryggere sted.  «Havnesjefen» var et ikon og er senere blitt et symbol på en naturfjern holdning til ville dyr og et syn på dyr som vi håper at vi snart kan legge bak oss.

ttps://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/sterke-reaksjoner-etter-havnesjefens-dd/3423360869.html

Mann anmeldt for mishandling og ulovlig dreping av kanadagjess

En mann i Asker og Bærum ble sommeren 2017 anmeldt av Dyrenes Rett for med vilje å ha kvernet kanadagjess i motoren på båten sin, og for å ha skutt kanadagjess ulovlig fra huset sitt i hekketida.

Det var på bakgrunn av en artikkel i Budstikka at han ble anmeldt – men saken var da foreldet:

https://www.budstikka.no/nyheter/nyheter/vil-skyte-gjess-i-hagen/s/2-2.310-1.3430707

På telefon beskrev han hvordan han tok livet av kanadagjess og ungene deres ved å skyte dem fra huset sitt og ved å kjøre på dem med båt og kverne dem levende i motoren.

På grunn av at saken var foreldet ble den henlagt.  Politiet ønsket likevel å gjøre ham oppmerksom på anmeldelsen og at det ville få følger dersom han gjentok lovbruddene.

lawn meadow close up view animals

Photo by Skitterphoto on Pexels.com